RESULTS 2016 (Dec)

Men Half Marathon

Rank Athlete Bib Time
1 SACHIN BAJIRAO PATIL 1089 01:07:31
2 SHANDER SINGH 1554 01:08:57
3 VAYBHAT DODAGO 1097 01:09:12
4 GIRISH WAGH 1507 01:13:34
5 B.N.S BHAI 1545 01:14:48

Women Half Marathon

Rank Athlete Bib Time
1 VINAYA PRAKASH MALUSARE 2014 01:32:43
2 UPMA CHOUDHARY 2535 02:01:58
3 SHILPA GODBOLE 2006 02:14:23
4 SNEHAL KUMBHAR 2539 02:18:11
5 SNEHA SUYAL 2538 02:28:44

Men 10K Run

Rank Athlete Bib Time
1 YOGENDRA SINGH 1622 00:33:34
2 VIKKY RAUT 1616 00:33:48
3 SACHIN PATIL 1652 00:33:51
4 ANURAG KONKAR 3008 00:39:47
5 CAFVD25 1647 00:40:40

Women 10K Run

Rank Athlete Bib Time
1 PRIYANKA KAILASH CHAVARKAR 2513 00:40:23
2 AISHWARYA KALYANKAR 2516 00:44:09
3 ASHWINI MAVASKAR 2526 00:50:07
4 SWATI AGARWAL 2530 01:01:02
5 SHWETA JAYHARI 2529 01:03:12

5K Run Male

Rank Athlete Bib Time
1 MAHESH PATEL 6030 00:20:02
2 SAURABH SATPUTE 2524 00:20:53
3 ABHIJEET DALVI 6024 00:21:39
4 ROHIT DHIMAN 6018 00:21:58
5 CAFVD38 1588 00:22:27

5K Run Female

Rank Athlete Bib Time
1 ANKITA B KOLPE 6513 00:25:26
2 KUSUM MAVASKAR 2527 00:28:13
3 JYOTI SHEWALE 2528 00:28:21
4 KIRAN BHUSUM 6521 00:31:13
5 RAJKUNWAR MOHITE 6518 00:43:39

Corporate 5K Run

Rank Company
1 Gulmohar
2 Sandvik
3 Tata Motors
4 Enpro
5 Tata